TARRCI/OTWARCIE/POIG_5.3/1/2013 — Usługa opracowania oraz kompleksowego przeprowadzenia wydarzenia otwarcia nowo wybudowanego obiektu biurowo-technologicznego

Ogłosze­nie o zamówie­niu 207266 — 2013

SIWZ TARRCI — Usłu­ga opra­cow­a­nia oraz kom­plek­sowego przeprowadzenia otwar­cia nowo wybu­dowanego obiek­tu biurowo-technologicznego

SIWZ_Zal_1_Szczegółowy opis przed­mio­tu zamówienia

SIWZ_Zal_2_Formularz ofer­ty

SIWZ_Zal_3_Wzor umowy

SIWZ_Zal_4a_Oswiadczenie art 22

SIWZ_Zal_4b_Oswiadczenie art 24

SIWZ_Zal_5_Lista grupy kap­i­tałowej

SIWZ_Zal_6_Wykaz wyko­nanych uslug

SIWZ_Zal_7_Wykaz osob

SIWZ_Zal_8_Wykaz narzędzi i urządzeń

SIWZ_Zal_9_Exea ksieg iden­ty­fikacji

SIWZ_Zal_10_Wytyczne dot. pro­mocji z 2012

 

Aktu­al­iza­c­ja 13.06.2013

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 05.07.2013Publikacja dnia: 5 lipca 2013, 15:45
Dokument oglądany: 2 751 razy