Przedmiot działalności

Spół­ka zaw­iązana jest w celu: real­iza­cji pro­jek­tu „Rozbu­dowa i rozwój dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego” oraz prowadzenia w opar­ciu o wyt­wor­zoną infra­struk­turę ośrod­ka innowa­cyjnoś­ci. Wygospo­darowany zysk net­to, po pom­niejsze­niu o odpisy obow­iązkowe, Spół­ka przez­nacza wyłącznie na prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci związanej z real­iza­cją pro­jek­tu o którym mowa wyżej. Wiodą­cym przed­miotem dzi­ałal­noś­ci Spół­ki (Rodzaj prze­waża­jącej dzi­ałal­noś­ci) według Pol­skiej Klasy­fikacji Dzi­ałal­noś­ci (PKD 2007) jest: 6209Z Pozostała dzi­ałal­ność usłu­gowa w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i komputerowych.

Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 16 września 2011Publikacja dnia: 18 listopada 2022, 10:22
Dokument oglądany: 20 603 razy