TARRCI/KOM/POIG_5.3/1/2011 — Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Toruń: Dostawa sprzę­tu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia, nr sprawy TARRCI/KOM/POIG_5.3/1/2011
Numer ogłoszenia: 377024 — 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIEZAMÓWIENIU — dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią , ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 04 21, faks 56 654 88 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spól­ka handlowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Dostawa sprzę­tu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia, nr sprawy TARRCI/KOM/POIG_5.3/1/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1. Przed­miotem zamówienia jest dostawa sprzę­tu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia na potrze­by pro­jek­tu pn. Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowanego w ramach: POIG 2007 — 2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji — Dzi­ałanie 5.3. i obe­j­mu­ją­ca następu­jące ele­men­ty: 1.1. Macierz dyskowa z wyposaże­niem — 1 szt. 1.2. Ser­w­er z opro­gramowaniem — 3 szt. 1.3. Kom­put­er przenośny z opro­gramowaniem i osprzętem — 6 szt. 1.4. Laserowe urządze­nie wielo­funkcyjne (drukarka/skaner/ sieciowy/laser kolor) — 1 szt. 1.5. Pro­jek­tor mul­ti­me­di­al­ny — 1 szt. 1.6. Przełącznik sieciowy — 2 szt. 1.7. Cen­tral­ny sys­tem anty­wiru­sowy — 1 szt. 1.8. Sprzę­towa zapo­ra ogniowa — 1 szt. 1.9. Bezprze­wodowy punkt dostępowy — 2 szt. 1.10. Opro­gramowanie do zarządza­nia plika­mi — 1 szt. 1.11. Wyświ­et­lacz LED z osprzętem — 4 szt. 1.12. Kom­put­er stacjonarny z opro­gramowaniem i osprzętem — 1 szt. 2. Szczegółowe wyma­gania doty­czące przed­mio­tu zamówienia zostały zawarte w załączniku do niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 30.20.00.00–1, 48.82.00.00–2, 48.00.00.00–8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe­nie: 02.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­niaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Ponieważ do prowadzenia dzi­ałal­noś­ci objętej zamówie­niem nie są wyma­gane uprawnienia Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświad­cze­nieOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.3) Potenc­jał tech­nicznyOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówieniaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finan­sowaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJAOŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia
  • aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru, w celu wykaza­nia braku pod­staw do wyk­luczenia w opar­ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert, a w sto­sunku do osób fizy­cznych oświad­cze­nie w zakre­sie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.5) INFORMACJADOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakre­sie potwierdzenia, że ofer­owane dostawy, usłu­gi lub robo­ty budowlane odpowiada­ją określonym wyma­gan­iom należy przedłożyć:

 • zaświad­cze­nie pod­mio­tu uprawnionego do kon­troli jakoś­ci potwierdza­jącego, że dostar­czane pro­duk­ty odpowiada­ją określonym nor­mom lub specy­fikacjom technicznym
 • inne dokumenty- cer­ty­fikat Microsoft, potwierdza­ją­cy poprawną współpracę ofer­owanych mod­eli kom­put­erów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Win­dows 7 32bit i 64bit (wydruk ze strony Microsoft WHCL), — Cer­ty­fikat ISO9001:2000 dla pro­du­cen­ta sprzę­tu, — Cer­ty­fikat ISO 14001 dla pro­du­cen­ta sprzę­tu, — oświad­cze­nie pro­du­cen­ta, że głośność jed­nos­t­ki cen­tral­nej mier­zona zgod­nie z nor­mą ISO 7779 oraz wykazana zgod­nie z nor­mą ISO 9296 w pozy­cji obser­wa­to­ra w try­bie pra­cy dysku twardego (WORK) wynoszą­ca maksy­mal­nie 18dB, — doku­ment potwierdza­ją­cy, że fir­ma ser­wisu­ją­ca posi­a­da ISO 9001:2000 na świad­cze­nie usług ser­wisowych oraz posi­a­da auto­ryza­c­je pro­du­cen­ta komputera.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne doku­men­ty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświad­cze­nie pro­du­cen­ta, że w przy­pad­ku nie wywiązy­wa­nia się z obow­iązków gwaran­cyjnych oferenta lub firmy ser­wisu­jącej, prze­jmie na siebie wszelkie zobow­iąza­nia związane z ser­wisem, — pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty, — w przy­pad­ku, kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi art. 23 Ustawy

III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: tak

Dopuszczalne zmi­any postanowień umowy oraz określe­nie warunk­ów zmian

1. Zmi­any umowy dopuszczalne będą w grani­cach wyz­nac­zonych przepisa­mi ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisem­nej pod rygorem nieważnoś­ci. Na wskazanych wyżej warunk­ach dopuszczalne są nieis­totne zmi­any umowy. Istotne zmi­any umowy będą mogły nastąpić w następu­ją­cych przy­pad­kach: 1.1. z powodu zaist­nienia omył­ki pis­arskiej lub rachunkowej; 1.2. nastąpi zmi­ana powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa w zakre­sie mają­cym wpływ na real­iza­cję przed­mio­tu zamówienia lub świad­czenia jed­nej lub obu stron, w szczegól­noś­ci zmi­ana staw­ki VAT; 1.3. pow­sta­nia roz­bieżnoś­ci lub nie­jas­noś­ci w rozu­mie­niu pojęć lub sfor­mułowań uży­tych w umowie, których nie będzie moż­na usunąć w inny sposób, a zmi­ana treś­ci umowy będzie umożli­wiać usunię­cie roz­bieżnoś­ci lub nie­jas­noś­ci i dopre­cy­zowanie umowy w celu jed­noz­nacznej inter­pre­tacji jej zapisów przez strony; 1.4. wys­tąpi­enia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidy­walne i poza kon­trolą Stron niniejszej umowy, wys­tępu­jące po pod­pisa­niu umowy, a powodu­jące niemożli­wość wywiąza­nia się z umowy w jej obec­nym brzmie­niu; 2. Wszelkie zmi­any umowy wyma­ga­ją formy pisem­nej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.centrum-innowacyjności.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 22.11.2011 godz­i­na 09:00, miejsce: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.4.16) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Pro­jekt pn. Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowany w ramach: POIG 2007 — 2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji — Dzi­ałanie 5.3..

IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia: nie

 

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­c­ja — 24 listopa­da 2011 r. — infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze najko­rzyst­niejszej oferty:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 14 listopada 2011Publikacja dnia: 18 kwietnia 2012, 09:38
Dokument oglądany: 19 426 razy