TARRCI/PPI/POIG_5.3/2/2012 — Toruń: Usługa dostępu do platformy płatności internetowych

Toruń: Usłu­ga dostępu do plat­formy płat­noś­ci inter­ne­towych TARRCI/PPI/POIG_5.3/2/2012
Numer ogłoszenia: 120568 — 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIEZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią , ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 04 21, faks 56 654 88 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka handlowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Usłu­ga dostępu do plat­formy płat­noś­ci inter­ne­towych TARRCI/PPI/POIG_5.3/2/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1. Przed­miotem zamówienia jest usłu­ga dostępu do plat­formy płat­noś­ci inter­ne­towych, umożli­wia­ją­ca kom­plek­sową obsługę płat­noś­ci za sprzedawane usłu­gi. 1.1. Zamaw­ia­ją­cy wyma­ga by zaofer­owana usłu­ga pozwalała na dokony­wanie płat­noś­ci co najm­niej w następu­ją­cy sposób: a. Kar­ta kredy­towa b. Przelew bankowy 1.2. Wyma­ga się, aby wykon­aw­ca speł­ni­ał wymo­gi między­nar­o­dowego cer­ty­fikatu PCI DSS (Pay­ment Card Indus­try Data Secu­ri­ty Stan­dard). 1.3. Zamaw­ia­ją­cy będzie prowadz­ić sprzedaż usłu­gi w mod­elu Cloud Com­put­ing. W mod­elu tym pro­ponu­je się korzys­tanie z mocy obliczeniowej oraz opro­gramowa­nia na zasadzie ich okre­sowego wyna­j­mu od wyspec­jal­i­zowanego dostaw­cy. Użytkown­ik może płacić tylko za fak­ty­czny czas pra­cy ser­w­era, czy za fak­ty­cznie wyko­rzys­taną obję­tość pamię­ci, mając możli­wość bieżącego dos­tosowa­nia np. iloś­ci pro­ce­sorów czy wielkoś­ci pamię­ci RAM do aktu­al­nych potrzeb. Usłu­ga kierowana jest dla przedsiębiorców/osób fizy­cznych zain­tere­sowanych sko­rzys­taniem z rozwiązań IT w takiej formie, jak i twór­ców opro­gramowa­nia przez­nac­zonego do ofer­owa­nia jako usłu­ga w mod­elu Software-as-a-Service (SaaS). Płat­noś­ci będą dokony­wane za usłu­gi wykupi­enia miejs­ca na ser­w­erze jw. Zamaw­ia­ją­cy posi­a­da włas­ny por­tal (trwa­ją prace wdroże­niowe), stwor­zony bezpośred­nio na użytek sprzedaży powyższych usług, który jest skon­fig­urowany z infra­struk­turą sprzę­tową, dzię­ki czemu użytkown­ik bezpośred­nio w pan­elu użytkown­i­ka będzie zamaw­iał moc obliczeniową, dokony­wał kon­fig­u­racji, skalowa­nia do swoich potrzeb, na dowol­ny czas. Użytkown­ik będzie wpła­cał określoną kwotę i z niej korzys­tał. W każdej chwili użytkown­ik będzie mógł zaw­iesić usługę, wów­czas rozliczany będzie tylko za fak­ty­czne zuży­cie mocy obliczeniowej. Środ­ki wpła­cone, a niewyko­rzys­tane przez użytkown­i­ka pozostaną na jego kon­cie i będą umożli­wiać ponowne włącze­nie usłu­gi w późniejszym cza­sie. Na życze­nie klien­ta niewyko­rzys­tane środ­ki będą podle­gać zwro­towi. Zamaw­ia­ją­cy sza­cu­je, że sprzedaż on-line usług będzie na poziomie: 36 usług w 2012 roku, 67 usług w 2013 roku. Sza­cunkowa wartość sprzedaży on-line: 954 597,02 zł w 2012 roku, 2 814 715,20 zł w 2013 roku. Sza­cow­ana min­i­mal­na wartość jed­nej transakcji: 100 zł. 1.4. Przed­miot umowy będzie wykony­wany zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci z przepisa­mi: — Ustawy z dnia 12 wrześ­nia 2002 r. o elek­tron­icznych instru­men­tach płat­niczych (Dz.U.2002.169.1385 z późn. zm.), — Ustawy z dnia19 sierp­nia 2011 r. o usłu­gach płatniczych(Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.), — Ustawy z dnia24 sierp­nia 2001 r. o ostate­cznoś­ci rozra­chunku w sys­temach płat­noś­ci i sys­temach rozra­chunku papierów wartoś­ciowych oraz zasadach nad­zoru nad tymi systemami(Dz.U.2010.112.743 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 66.17.20.00–6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesią­cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­niaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za spełnie­nie warunku Zamaw­ia­ją­cy uzna­je posi­adanie przez Wykon­aw­cę ważnego sta­tusu agen­ta rozliczeniowego w rozu­mie­niu Ustawy o elek­tron­icznych instru­men­tach płat­niczych (Dz. U. z dnia 11 październi­ka 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm). W przy­pad­ku Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o zamówie­nie każdy z nich musi spełnić warunek samodziel­nie. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświad­cze­nie o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświad­cze­nieOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. W przy­pad­ku Wykon­aw­ców wspól­nie ube­ga­ją­cych się o zamówie­nie oce­nione będzie spełnie­nie warunku łącznie przez Wykon­aw­ców. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.3) Potenc­jał tech­nicznyOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy. W przy­pad­ku Wykon­aw­ców wspól­nie ube­ga­ją­cych się o zamówie­nie oce­nione będzie spełnie­nie warunku łącznie przez Wykon­aw­ców. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówieniaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy. W przy­pad­ku Wykon­aw­ców wspól­nie ube­ga­ją­cych się o zamówie­nie oce­nione będzie spełnie­nie warunku łącznie przez Wykon­aw­ców. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finan­sowaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia w tym zakre­sie szczegółowych wyma­gań, a za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy. W przy­pad­ku Wykon­aw­ców wspól­nie ube­ga­ją­cych się o zamówie­nie oce­nione będzie spełnie­nie warunku łącznie przez Wykon­aw­ców. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJAOŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia
  • aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru, w celu wykaza­nia braku pod­staw do wyk­luczenia w opar­ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert, a w sto­sunku do osób fizy­cznych oświad­cze­nie w zakre­sie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktu­alne zaświad­cze­nie właś­ci­wego naczel­ni­ka urzę­du skar­bowego potwierdza­jące, że wykon­aw­ca nie zale­ga z opła­caniem podatków lub zaświad­cze­nie, że uzyskał przewidziane prawem zwol­nie­nie, odrocze­nie lub rozłoże­nie na raty zaległych płat­noś­ci lub wstrzy­manie w całoś­ci wyko­na­nia decyzji właś­ci­wego organu — wys­taw­ione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
  • aktu­alne zaświad­cze­nie właś­ci­wego odd­zi­ału Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych lub Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego potwierdza­jące, że wykon­aw­ca nie zale­ga z opła­caniem składek na ubez­piecze­nie zdrowotne i społeczne, lub potwierdze­nie, że uzyskał przewidziane prawem zwol­nie­nie, odrocze­nie lub rozłoże­nie na raty zaległych płat­noś­ci lub wstrzy­manie w całoś­ci wyko­na­nia decyzji właś­ci­wego organu — wys­taw­ione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
  • aktu­al­ną infor­ma­cję z Kra­jowego Rejestru Karnego w zakre­sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wys­taw­ioną nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
 • III.4.3) Doku­men­ty pod­miotów zagraniczny­ch­Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, przedkłada:III.4.3.1) doku­ment wys­taw­iony w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia potwierdza­ją­cy, że: 
  • nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
  • nie zale­ga z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubez­piecze­nie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol­nie­nie, odrocze­nie lub rozłoże­nie na raty zaległych płat­noś­ci lub wstrzy­manie w całoś­ci wyko­na­nia decyzji właś­ci­wego organu — wys­taw­iony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert
  • nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówie­nie — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert

 

III.5) INFORMACJADOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakre­sie potwierdzenia, że ofer­owane dostawy, usłu­gi lub robo­ty budowlane odpowiada­ją określonym wyma­gan­iom należy przedłożyć:

 • inne doku­men­tyMiędzy­nar­o­dowy cer­ty­fikat bez­pieczeńst­wa PCI DSS (Pay­ment Card Indus­try Data Secu­ri­ty Stan­dard) lub inny potwierdza­ją­cy spełnie­nie wyma­gań na poziomie nie niższym niż cer­ty­fikat PCI DSS

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne doku­men­ty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. For­mu­la­rz Ofer­towy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty. 3. W przy­pad­ku, kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi art. 23 Ustawy

III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: tak

Dopuszczalne zmi­any postanowień umowy oraz określe­nie warunk­ów zmian

1. Zgod­nie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamaw­ia­ją­cy dopuszcza możli­wość doko­na­nia nieis­tot­nych zmi­an zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty na pod­staw­ie której doko­nano wyboru Wykon­aw­cy. 2. Zamaw­ia­ją­cy również przewidu­je następu­jące możli­woś­ci doko­na­nia istot­nych zmi­an (w tym wyna­grodzenia Wykon­aw­cy) zawartej umowy oraz określa warun­ki takiej zmi­any w przy­pad­ku: 2.1. Zmi­any powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa w zakre­sie mają­cym wpływ na real­iza­cję przed­mio­tu zamówienia, w tym w przy­pad­ku zmi­any staw­ki VAT, 2.2. Zmi­any ter­minów określonych w umowie, w przy­pad­ku zaist­nienia okolicznoś­ci, których nie moż­na było przewidzieć, a ich zmi­ana jest koniecz­na dla praw­idłowej real­iza­cji zamówienia. 3. Wszelkie zmi­any umowy wyma­ga­ją formy pisem­nej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.centrum-innowacyjności.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 07.05.2012 godz­i­na 10:00, miejsce: TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Sp. z o.o., Budynek A (sekre­tari­at), ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.4.16) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Pro­jekt pn. Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowany w ramach: POIG 2007 — 2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji — Dzi­ałanie 5.3.

IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia: nie

 

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­c­ja — 20 kwiet­nie 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja — 23 kwiet­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja — 26 kwiet­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja — 8 maja 2012 r.:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 8 maja 2012Publikacja dnia: 8 maja 2012, 15:10
Dokument oglądany: 23 598 razy