Majątek

Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 32 330 000,00 PLN i dzieli się na 32 330 równe i niepodzielne udzi­ały, każdy o wartoś­ci nom­i­nal­nej 1 000 PLN. Udzi­ały w kap­i­tale zakład­owym Spół­ki obejmują:

  1. Spół­ka pod fir­mą: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. — 27 364 udziały.
  2. Spół­ka pod fir­mą: Kujawsko-Pomorskie Cen­trum Kom­pe­tencji Cyfrowych sp. z o.o. — 4 966 udziały.
Podpisał: Łukasz OzimekOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 20 kwietnia 2021Publikacja dnia: 18 listopada 2022, 10:22
Dokument oglądany: 28 853 razy