Polityka prywatności Exea Data Center

Z tego doku­men­tu dowiecie się Państ­wo kto jest admin­is­tra­torem Waszych danych osobowych, w jakim celu, zakre­sie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Pon­ad­to dowiecie się, komu i na jakich zasadach może­my udostęp­nić Wasze dane, a także jakie przysługu­ją Wam uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgod­nie z zapisa­mi Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych w skró­cie RODO.

Pobierz poli­tykę pry­wat­noś­ci Exea w PDF

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 20 kwietnia 2021, 15:17
Dokument oglądany: 19 393 razy