TARRCI/INTERNET/POIG_5.3/1/2013 — Usługa dostępu do sieci Internet

Ogłosze­nie o zamówie­niu 210022 — 2013

SIWZ TARRCI — Usłu­ga dostępu do sieci Internet

Załącznik do SIWZ nr 5 — Wzór umowy

Załącznik do SIWZ nr 6 — Schemat kanal­iza­cji teletechnicznej

Aktu­al­iza­c­ja 11.06.2013 r.

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 05.07.2013Publikacja dnia: 5 lipca 2013, 15:45
Dokument oglądany: 18 398 razy