Toruń: Usługa dostępu do platformy płatności internetowych TARRCI/PPI/POIG_5.3/2/2012
Numer ogłoszenia: 120568 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 04 21, faks 56 654 88 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostępu do platformy płatności internetowych TARRCI/PPI/POIG_5.3/2/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do platformy płatności internetowych, umożliwiająca kompleksową obsługę płatności za sprzedawane usługi. 1.1. Zamawiający wymaga by zaoferowana usługa pozwalała na dokonywanie płatności co najmniej w następujący sposób: a. Karta kredytowa b. Przelew bankowy 1.2. Wymaga się, aby wykonawca spełniał wymogi międzynarodowego certyfikatu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 1.3. Zamawiający będzie prowadzić sprzedaż usługi w modelu Cloud Computing. W modelu tym proponuje się korzystanie z mocy obliczeniowej oraz oprogramowania na zasadzie ich okresowego wynajmu od wyspecjalizowanego dostawcy. Użytkownik może płacić tylko za faktyczny czas pracy serwera, czy za faktycznie wykorzystaną objętość pamięci, mając możliwość bieżącego dostosowania np. ilości procesorów czy wielkości pamięci RAM do aktualnych potrzeb. Usługa kierowana jest dla przedsiębiorców/osób fizycznych zainteresowanych skorzystaniem z rozwiązań IT w takiej formie, jak i twórców oprogramowania przeznaczonego do oferowania jako usługa w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Płatności będą dokonywane za usługi wykupienia miejsca na serwerze jw. Zamawiający posiada własny portal (trwają prace wdrożeniowe), stworzony bezpośrednio na użytek sprzedaży powyższych usług, który jest skonfigurowany z infrastrukturą sprzętową, dzięki czemu użytkownik bezpośrednio w panelu użytkownika będzie zamawiał moc obliczeniową, dokonywał konfiguracji, skalowania do swoich potrzeb, na dowolny czas. Użytkownik będzie wpłacał określoną kwotę i z niej korzystał. W każdej chwili użytkownik będzie mógł zawiesić usługę, wówczas rozliczany będzie tylko za faktyczne zużycie mocy obliczeniowej. Środki wpłacone, a niewykorzystane przez użytkownika pozostaną na jego koncie i będą umożliwiać ponowne włączenie usługi w późniejszym czasie. Na życzenie klienta niewykorzystane środki będą podlegać zwrotowi. Zamawiający szacuje, że sprzedaż on-line usług będzie na poziomie: 36 usług w 2012 roku, 67 usług w 2013 roku. Szacunkowa wartość sprzedaży on-line: 954 597,02 zł w 2012 roku, 2 814 715,20 zł w 2013 roku. Szacowana minimalna wartość jednej transakcji: 100 zł. 1.4. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami: - Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U.2002.169.1385 z późn. zm.), - Ustawy z dnia19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych(Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.), - Ustawy z dnia24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami(Dz.U.2010.112.743 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.17.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający również przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian (w tym wynagrodzenia Wykonawcy) zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 2.1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w przypadku zmiany stawki VAT, 2.2. Zmiany terminów określonych w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a ich zmiana jest konieczna dla prawidłowej realizacji zamówienia. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.centrum-innowacyjności.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 10:00, miejsce: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., Budynek A (sekretariat), ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowany w ramach: POIG 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie