Wita­my w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej Exea Sp. z o.o.

Ser­wis został stwor­zony zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).