Polityka prywatności (wersja archiwalna: 29.06.2018, godz. 07:57)

POLITYKA PRYWATNOŚCI EXEA DATA CENTER

Z tego doku­men­tu dowiecie się Państ­wo kto jest admin­is­tra­torem Waszych danych osobowych, w jakim celu, zakre­sie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Pon­ad­to dowiecie się, komu i na jakich zasadach może­my udostęp­nić Wasze dane, a także jakie przysługu­ją Wam uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgod­nie z zapisa­mi Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych w skró­cie RODO.

Pisząc w Poli­tyce o danych, mamy na myśli podane nam przez Was dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Admin­is­tra­torem, czyli pod­miotem, który decy­du­je jak będą wyko­rzysty­wane Two­je dane osobowe, jest TARR Cen­trum Innowa­cyjnoś­ci Sp. z o.o. (właś­ci­ciel mar­ki Exea) z siedz­ibą przy uli­cy Włocławskiej 167 w Toruniu.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Nasz inspek­tor danych osobowych dostęp­ny jest dla Ciebie pod adresem iod@exea.pl , możesz również napisać do nas na adres:

Exea Data Cen­ter
ul. Włocławska 167
87–100 Toruń

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Otrzy­mal­iśmy je pod­czas rejes­tracji przez Ciebie kon­ta lub w momen­cie sko­rzys­ta­nia przez Ciebie z naszego for­mu­la­rza zapy­ta­nia. Tylko w momen­cie kiedy sam się do nas zgłosiłeś.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niek­tóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawar­cia Umowy, reg­u­laminu i praw­idłowego świad­czenia naszych usług, lub aby spełnić wyma­gania określone przepisa­mi prawa których musimy przestrze­gać lub pro­ce­dur wewnętrznych wynika­ją­cych z wdrożonych i funkcjonu­ją­cych w Spółce sys­temów bez­pieczeńst­wa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, które są niezbędne do zawar­cia umowy i wynika­ją z jej postanowień, nieste­ty nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w kon­sek­wencji nie będziesz mógł korzys­tać z naszych usług.

JAKIE JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarza­my Two­je dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wyko­na­nia umowy i/ reg­u­laminu zawartych z Tobą lub do kon­tak­tu z Tobą jeśli zgłosiłeś się do nas za pośred­nictwem strony www.exea.pl, w tym do:

 • umożli­wienia świad­czenia usłu­gi za pośred­nictwem pan­elu,
 • obsłu­gi zgłoszeń, które do nas kieru­jesz (np. przez for­mu­la­rz kon­tak­towy),
 • kon­tak­towa­nia się z Tobą w celach wynika­ją­cych z umowy (tech­nicznych, zgłoszeń ser­wisowych, zgłoszeń wiz­yt przy twoim sprzę­cie etc.),
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykony­waniem umowy,
 • kon­tak­towa­nia się z Tobą w celach i rekla­ma­cyjnych,
 • kon­tak­towa­nia się z Tobą w celach podatkowych i rachunkowych,
 • prze­chowywanie danych dla celów archi­wiz­a­cyjnych, oraz zapewnie­nie rozliczal­noś­ci (wykaza­nia spełnienia przez nas obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa).

Przetwarza­my też Two­je dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na pod­staw­ie prawnie uza­sad­nionego intere­su Spół­ki.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarza­my Two­je dane osobowe w celu:

 • zapisy­wa­nia danych w plikach cook­ies,
 • kon­tak­towa­nia się z Tobą, w celach mar­ketingowych,
 • przetwarzane będą dla potrzeb aktu­al­nej rekru­tacji do cza­su zamknię­cia pro­ce­su rekru­tacji na dedykowane stanowisko. Brak wyraże­nia zgody skutku­je niemożli­woś­cią przeprowadzenia postępowa­nia rekru­ta­cyjnego,
 • rejes­tracji w celach bez­pieczeńst­wa pod­czas dedykowanej wiz­y­ty w naszym Data Cen­ter, tylko na czas trwa­nia two­jej wiz­y­ty, dane poda­jesz oso­biś­cie wpisu­jąc je na spec­jal­nym for­mu­la­rzu wiz­y­ty (tylko wer­s­ja papierowa),
 • prze­chowywa­nia two­jego wiz­erunku przez 7 dni w sys­temie kamer cctv, zawsze wtedy kiedy nas odwiedzisz w Data Cen­ter.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wer­sji elek­tron­icznej, możesz wyco­fać w dowol­nym momen­cie w ten sam sposób jak ją wyraz­iłeś. Będziemy przetwarzać Two­je dane osobowe dopó­ki nie wyco­fasz zgody. Jeżeli nato­mi­ast nie podasz swoich danych pod­czas wiz­y­ty w naszym Data Cen­ter i nie wyrazisz zgody na prze­chowywanie two­jego wiz­erunku w sys­temie kamer cctv nieste­ty nie będziemy mogli wpuś­cić Ciebie na obiekt.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Two­je dane najkrócej, jak to możli­we. Dla poszczegól­nych przy­pad­ków czas przetwarza­nia danych jest następu­ją­cy:

 • w przy­pad­ku, gdy przetwarza­my Two­je dane na pod­staw­ie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopó­ki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewen­tu­al­nych roszczeń,
 • jeżeli wyraz­iłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Two­je dane osobowe do cza­su odwoła­nia przez Ciebie zgody,
 • dane, które przetwarza­my w ramach real­iza­cji prawnie uspraw­iedli­wionego intere­su przetwarzać będziemy dopó­ki trwa ten interes,
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obow­iązków wynika­ją­cych z obow­iązu­ją­cych przepisów prawa będziemy przetwarzać tak dłu­go, jak wyni­ka to z tych przepisów (np. Ustawa Pra­wo Teleko­mu­nika­cyjne, Ustawa o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie udostęp­ni­amy Twoich danych osobom lub pod­miotom trzec­im. Nie przekazu­je­my Twoich danych do państw trze­ci­ch. Wyjątkiem od tej zasady są sytu­acje, gdy udostęp­nie­nie jest konieczne w celu real­iza­cji usłu­gi. Odbior­ca­mi Twoich danych mogą być dostaw­cy opro­gramowa­nia. Podane dane są niezbędne do real­iza­cji usłu­gi.

W szczegól­nych przy­pad­kach Two­je dane mogą zostać udostęp­nione pod­miotom uprawnionym do tego na pod­staw­ie powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa (np. organom ści­ga­nia, innym dostaw­com usług płat­niczych). Każdy wniosek o udostęp­nie­nie jest przez nas wnikli­wie badany, a przekazanie danych następu­je tylko w przy­pad­ku, gdy w wyniku tej anal­izy stwierdz­imy, że ist­nieje waż­na i skutecz­na pod­stawa praw­na do żąda­nia ujawnienia tym pod­miotom Twoich danych.

Jed­nocześnie musisz wiedzieć, że korzys­tamy z pomo­cy zewnętrznych pod­miotów przy real­iza­cji częś­ci zadań, np. obsłu­gi kadrowej i księ­gowej, badań wstęp­nych i okre­sowych pra­cown­ików, ubez­pieczenia pra­cown­ików. W takim przy­pad­ku powierza­my dane osobowe pod­miotom pod­wykon­aw­czym w określonym celu, nadal pozosta­jąc admin­is­tra­torem Twoich danych i odpowiada­jąc za ich bez­pieczeńst­wo.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

W związku z tym, że powierza­sz nam swo­je dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobow­iąza­nia, które możesz egzek­wować:

 • możesz żądać spros­towa­nia danych: jeżeli zauważysz, że Two­je dane są niepraw­idłowe lub niekom­pletne,
 • możesz żądać usunię­cia danych: Two­je żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dal­szego przetwarza­nia Twoich danych nie oblig­u­ją nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wyni­ka obow­iązek, który musimy zre­al­i­zować, lub gdy Two­je dane osobowe nie są nam niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Two­je dane zostaną usunięte jeżeli:
  • nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • przetwarza­l­iśmy je na pod­staw­ie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wyco­fałeś, a nie ist­nieje inna pod­stawa praw­na przetwarza­nia danych,
  • wniosłeś sprze­ciw wobec przetwarza­nia Twoich danych w ramach real­iza­cji prawnie uspraw­iedli­wionego intere­su admin­is­tra­to­ra, a jed­nocześnie nie zachodzą inne okolicznoś­ci, które uspraw­iedli­wia­ją dal­sze przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niez­god­nie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze wzglę­du na obow­iązek wynika­ją­cy z przepisów prawa,
 • możesz żądać ograniczenia przetwarza­nia danych: jeżeli zauważysz, że Two­je dane są niepraw­idłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarza­nia Twoich danych na okres pozwala­ją­cy nam sprawdz­ić praw­idłowość tych danych; Two­je dane będą przetwarzane niez­god­nie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Two­je dane nie będą nam już potrzeb­ne, ale mogą być potrzeb­ne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprze­ciw wobec przetwarza­nia danych – do cza­su ustal­e­nia, czy prawnie uza­sad­nione pod­stawy po naszej stron­ie są nadrzędne wobec pod­stawy sprze­ci­wu;
 • w odniesie­niu do żąda­nia prze­niesienia danych: jeżeli przetwarzanie Twoich danych odby­wa się na pod­staw­ie Two­jej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odby­wa się w sposób automaty­czny.

Masz pra­wo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nad­zor­czego, którym jest Prezes Urzę­du Ochrony danych Osobowych.

Masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec przetwarza­nia Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odby­wa się na pod­staw­ie prawnie uza­sad­nionego intere­su lub dla celów statysty­cznych, a sprze­ciw jest uza­sad­niony przez szczegól­ną sytu­ację, w której się znalazłeś/aś,
 • Two­je dane osobowe przetwarzane są na potrze­by mar­ketingu bezpośred­niego, w tym są pro­filowane dla tego celu.

POLITYKA COOKIES

Ser­wisy należące do Exea uży­wa­ją plików cook­ies (tzw. ciastecz­ka) w celach statysty­cznych, reklam­owych oraz funkcjon­al­nych. Korzys­ta­ją­cy z ser­wisu akcep­tu­jesz wyko­rzys­tanie mech­a­niz­mu. W każdym momen­cie możli­we jest wyłącze­nie mech­a­niz­mu cook­ies w przeglą­darce. Ser­wisy należące do Exea korzys­ta­ją z opro­gramowa­nia statysty­cznego anal­izu­jącego ruch w ser­wisie. Korzys­ta­jąc z ser­wisów akcep­tu­jesz wyko­rzys­tanie opro­gramowa­nia.

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 29 czerwca 2018, 07:57
Dokument oglądany: 0 razy