Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i rozwój Toruńskiego Parku Technologicznego” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Zaprosze­nie do udzi­ału w dia­logu technicznym

Załącznik do zaproszenia — wzór zgłoszenia

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 08.04.2013Publikacja dnia: 7 czerwca 2013, 08:23
Dokument oglądany: 17 600 razy