TARRCI/RB/POIG_5.3/1/2011 — Przetarg ograniczony na Rozbudowę i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji — Działanie 5.3 (wersja archiwalna: 30.01.2012, godz. 14:20)

Załączni­ki:

Aktu­al­iza­c­ja, 25 październi­ka 2011 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 2 listopa­da 2011 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 12 grud­nia 2011 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 30 sty­cz­nia 2012 r.:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 30 stycznia 2012, 14:20
Dokument oglądany: 0 razy