Numer ogłoszenia: 120899 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182576 - 2014 data 29.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 699 54 00, fax. 56 699 54 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: