Toruń: Dostawa mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla Exea Smart Space
Numer ogłoszenia: 53112 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 699 54 00, faks 56 699 54 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla Exea Smart Space.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz ustawienie w pomieszczeniach fabrycznie nowych mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla inkubatora nowych technologii Exea Smat Space zlokalizowanego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem własnym Wykonawcy oraz rozmieszczony w pomieszczeniach zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę biurek, szaf, kontenerów, krzeseł konferencyjnych, stolików konferencyjnych, foteli biurowych, sof, siedzisk, zabudowy recepcji wg projektu, ścianek dźwiękochłonnych, artykułów oświetleniowych, rolet tekstylnych, elementów dekoracyjnych, zastawy stołowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.12.11.00-7, 39.13.21.00-7, 39.14.31.10-0, 39.15.10.00-5, 31.52.00.00-7, 39.51.50.00-5, 39.22.12.00-9, 45.42.11.50-0, 31.22.41.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.) 2. Forma wadium: 1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620), 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) postanowienia pkt. 2) powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt. 1) lit. b) - e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: BRE BANK SA o/Toruń 98 1140 2088 0000 5969 9800 1001 W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM TARRCI/MEBLE/PN/1/2014. 2) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniężna Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ dokumentu (chyba, że z warunków gwarancji/poręczenia jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji/poręczenia niezależnie od tego kto posiada oryginał dokumentu, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. - wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniężna Wykonawca powinien wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości - wadium (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota zostanie zaksięgowana na podanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedz na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosowne pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany: 1. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 2. w przypadku braku lub przerwania dofinansowania realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 3. w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, 4. w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Zmiana umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.centum-innowacyjności.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., Budynek EXEA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak