Toruń: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Nr sprawy: TARRCI/GAZ/POIG_5.3/2/2012
Numer ogłoszenia: 469598 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 13 54, faks 56 621 13 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Nr sprawy: TARRCI/GAZ/POIG_5.3/2/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowej dostawy gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 276 480 m3. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Dostawa gazu ziemnego winna się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 6, 7/2 z obrębu 76 w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167 / Aleksandrowskiej 6-8; jednostka ewidencyjna: 046301_TORUŃ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione - w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dopuszczalna jeżeli niedotrzymanie terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy lub niespełnienia przez Zamawiającego warunków technicznych realizacji zamówienia, 2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 3) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 4) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT, 5) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązujących Wykonawcę i związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego (umowy). 6) zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron. Zmiana umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.centrum-innowacyjności.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozbudowa i rozwój Toruńskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak