Numer ogłoszenia: 107436 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98804 - 2012 data 29.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

TARR Centrum Innowacyjności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 04 21, fax. 56 654 88 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: